Персонал

Вработени

Заради специфичноста, проблемите и потребите на корисниците во ЈУ Завод за заштита и рехабилитација – Бања Банско има повеќе работни профили, кои се систематизирани по одделенија заради поголема ефикасност:

 1. Технички персонал:
  • Хигиеничари
  • Возачи
  • Кујна – готвачи и садоперачи
  • Магазинери
  • Шивачи
  • Хаус-мајстор
  • Перачка
 2. Оддел за правни, економски, финансиски и административно-техички работи
  • Дипломиран правник
  • Книговодител
  • Благајник
  • Архивар
 3. Професионално ангажирање и работно оспособување
  • Дипломиран психолог
  • Дипломиран социолог
  • Дипломиран социјален работник
  • Дипломиран дефектолог
 4. Основно образование и воспитување
  • Педагог
  • Дефектолог-воспитувач
  • Одделенски наставник (од 1 до 4 одделение)
  • Професори
  • Наставници
 5. Оддел за медицинска заштита и рехабилитација
  • Дипломиран физиотерапевт
  • Физиотерапевти
  • Главна сестра
  • Ортопед-протетичар
  • Негувателки
  • Негуватели

Благодарение на добро одбраниот персонал, ние се трудиме да им го олесниме животот, да ги ресоцијализираме, да им помогнеме да ги решат проблемите, преку посматрање, интервју, разговор, сугестии, укажувања, подигање на свеста за самопочитување како и настојување за почитување на куќниот ред.

Skip to content