Набавка на услуги за септичка јама

На ден 9 јули 2021 година на веб страницата на Заводот за заштита и рехабилитација – Бања Банско поставена е комплетна документација за набавка на услуга – поставување на бетонски таложник и цевки за септичка јама. Од документите прикачени подолу може да ги прочитате условите кои треба да се исполнат, како и потребните документи кои треба да се достават.

Документација за набавката:

Skip to content