Одлука за избор на набавка на услуги за септичка јама

На ден 15 јули 2021 година Заводот за заштита и рехабилитација – Бања Банско на својата веб страница ја постави документацијата за процесот на одлука за набавка на услугата – поставување на бетонски таложник и цевки за септичка јама. Детално околу одлуката, вклучувајќи ги и извештајот и записниците за истата може да се прочита на ликовите подолу.

Документација за одлуката:

Skip to content